Novice

Turistična zveza Gornjega Posočja - poročilo aktivnosti za leto 2020

Turistična zveza Gornjega Posočja je v letu 2020 kljub epidemiji uspešno izvedla nekatere aktivnosti svojega letnega programa ter se hitro prilagodila novim razmeram.

Turistična zveza Gornjega Posočja

31. marec 2021

Deli s prijatelji

Turistična zveza Gornjega Posočja - poročilo aktivnosti za leto 2020

-     Priprava letnih poročil (januar – december 2020)

Glede na pogodbe z občinami je potrebno pripraviti in podati za vsako občino vsebinsko in finančno letno poročilo. Poročilom, ki se pošiljajo financerjem je potrebno dodati tudi dokazila o izvedenih finančnih transakcijah. Tekom leta se pripravlja tudi vsa potrebna dokumentacija za zunanje računovodstvo, ki potem pripravi bilanco stanja in letno poslovno poročilo TZGP. V letu 2020 računovodske storitve za TZGP opravlja Fundacija BiT Planota, ki kot stičišče za NVO sektor Goriške razvojne regije, nudi pomoč društvom in izvaja pod ugodnimi pogoji storitve za NVO sektor. Za vsako leto je potrebno pripraviti tudi plan dela za novo leto. Končna poročila in plan dela za novo obdobje se po potrditvi skupščine pošlje vsem financerjem, Turistični zvezi Slovenije in Ajpesu. Vse delo v zvezi s poročili in planom dela opravi predsednik oz. kogar IO za te naloge zadolži.

 •  Seje izvršnega obora TZGP

V preteklem letu zaradi epidemije » COVID 19« nismo imeli nobene seje IO TZGP, ravno tako nismo uspeli zaradi epidemioloških ukrepov izvedli skupščine TZGP.

 • Prijave na Javne razpis

TZGP je v letu 2020 oddal dve prijavi na javna razpisa. Oddana je bila prijava na Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev, ki ga je objavila Turistične zveze Slovenije in na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v občni Tolmin za leto 2020. Na obeh razpisih je bila zveza s prijavo uspešna.

 Čistilna akcija 2020

Čistilne akcije so po občinah različno organizirane tako, da TZGP pristopi k pomoči pri izvedbi čistilne akcije le na izraženo željo društev. TZGP skupaj s TZS vsako leto društva animira, da v svojih okoljih izvedejo čistilne akcije oziroma se jih udeležijo. Tudi v tem letu smo naše člane spodbujali, da se čistilne akcije v svojem okolju udeležijo in tako pripomorejo k čistosti in urejenosti naših krajev.

 • Sejem naturo 2020 - Ljubljana, januar/februar 2020

Že tradicionalno smo sodelovali na sejmu Turizem in prosti čas. Društva člani Turistične zveze Slovenije so se predstavljali v kletnih prostorih hale C. S strani TZGP so na sejmu bili prisotni: TZGP, Društvo Baška dediščina, TD Podbrdo, PD Podbrdo, KTD Modrejčan Sem in TD Most na Soči. Kot že nekaj zadnjih let se vsa društva člani TZGP predstavljajo, združeno pod napisom TZGP, na istem razstavnem prostoru, tako, da je ne glede na to katero društvo je prisotno na sejmu vse dni dobro predstavljena ponudba Posočja. Vse štiri dni je bil naš informacijski pult dobro obiskan čemur se gre zahvaliti predvsem informatorjem iz društvenih vrst, ki so vsa 4 dni skrbeli za profesionalen nastop na razstavnem prostoru, s svojo pozitivno energijo pa dodali še en kamenček k temu. Vse dni smo bili dobro založeni tudi s promocijskimi material iz Posočja, ki so ga prispevali:

TZGP, društva, Zavod Dolina Soče in posamezniki. Na prireditvenem prostoru se je na naše povabilo prestavili tudi Tminska Pustna Muzika.

 •  Božič na Mostu

Turistična zveza Gornjega Posočja je ob zaključku leta petič organizirala prireditev, katere namen je popestriti turistično ponudbo v tem letnem času in obuditi tradicijo praznovanja adventnega čas. Prireditev smo organizirali v sodelovanju s Turističnim društvom Most na Soči in krajevno skupnostjo Most na Soči. Dogajanje je ponujalo pester program, ki pa je bil letos zaradi epidemije prestavljen na splet in socialna omrežja. Barbara Jesenšek Podpečan je tokrat v kulinaričnem delu prireditve predstavila tradicionalno božično kosilo na Tolminskem. Hortikulturna sekcija TD Most na Soči in Območno združenje RK Tolmin pa smo se starejših letos spomnili s čestitkami in darilnimi boni za lokalno trgovino, ter žrebom številk podarili tudi nekaj praktičnih nagrad. Najmlajše je preko spleta z igrano predstavo razveseljevala gledališka in animacijska skupina. Izvedli smo tudi tekmovanju za najizvirnejše okrašeno božično drevesce. Najlepše so bile lepo nagrajene.

 •  Sodelovanje z društvi člani TZGP

Predsednik je v kontaktih s predstavniki društev članov zveze. Udeležil se je nekaj njihovih občnih zborov. Z njimi sodeluje tudi pri pripravi in izvedbi različnih dogodkov v organizaciji društev. Društvom je na voljo za pomoč in svetovanje pri reševanju njihovih dilem in problemov. Ker ima TZGP tudi svoje pridružene člane, ki prihajajo predvsem iz vrst lokalnih ponudnikov, pridružen član TZGP pa je tudi zamejska organizacija Inštitut za slovensko kulturo iz Špetra, je tudi z njimi v stalnem kontaktu ter jih animira in vključuje v dejavnosti TZGP.

 •  Obveščanje in informiranje

Ena od poglavitnih nalog, ki jih opravlja TZGP je obveščanje svojih članov in širše javnosti. Člane TZGP se obvešča o aktivnostih članov društev TZGP kot tudi drugih, obvešča se jih o možnostih sodelovanja na različnih delavnicah, izobraževanjih, prireditvah, ter o delu TZGP. Društva prejemajo informacije preko elektronske pošte in

FB.

Širšo javnost TZGP obvešča o različnih dogodkih, ki jih izvajajo društva in o delu TZGP. Kot mediji za obveščanje se uporablja predvsem lokalni časopisi in TV, FB ter tedenske objave, ki jih pošilja Fundacija BiT planota. Objave o delu TZGP in njenih društev se redno pojavljajo tudi v reviji Lipov List.

 1. Sodelovanje s Turistične zveze Slovenije (TZS):
 • Upravni odbor TZS, član svet za razvoj Regijskih zvez:

Predsednik, kot član upravnega odbora TZS aktivno sodeluje pri izvajanju različnih programov pri TZS, animira svoja društva za sodelovanje v aktivnostih in projektih TZS. Sodeluje pri oblikovanju različnih priporočil in predlogov, ki jih TZS kot krovna slovenska društvena organizacija posreduje Ministrstvu za gospodarstvo razvoj in tehnologijo in Slovenski turistični organizaciji.

 • Skupščina Turistične zveze Slovenije

Kot vsako leto se predstavniki TZGP in njenih društev, ki so člani Turistične zveze Slovenije udeležujejo redne letne skupščine. Letos je bila izvedena že 35. Skupščina

TZS, ki pa je zaradi epidemije potekala korespondenčno. Na skupščini so nam bili predstavljeni vsa poročila za leto 2020, plan dela za leto 2021 in realizirani načrti do skupščine. Vsa gradiva so člani dobili na svoj elektronski naslov, objavljen pa je udi na spletni strani TZS. Skupščina je vsa podana poročila in plan dela za 2020 in 2021 potrdila soglasno.

 • TZS razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev 2020

Na razpis za sofinanciranje prireditev, ki ga je objavila TZS objavila marca je TZGP prijavila izdajo zbornika, ki se je izdelal ob 30. obletnici TZGP. Prijava je bila uspešna tako, da je TZGP za izvedbo prireditve pridobila dodatna sredstva.

 1. Sodelovanje in povezovanje z drugimi organizacijami:
 • LAS 

TZGP ima svojega predstavnika v Upravnem odboru (UO) LAS Dolina Soče. Predsednik aktivno sodeluje na sejah UO in na skupščini. O delovanju LAS in možnostih za prijavo projektov obvešča in animira društva. Tvorno sodeluje s predstavniki LAS ter jim posreduje različne predloge za projekte, mnenja o strategiji in objavljenih javnih pozivih.

 • Zavod Dolina Soče

TZGP z Zavod Dolina Soče sodeluje pri različnih aktivnostih (sejmi). Udeležuje se dogodkov v organizaciji zavoda ter njihove skupščine.

Zahvaljujemo se vsem članicam in podpornikom, ki so se s svojim delovanjem aktivno povezovale s TZGP. 

Priloge

Oglejte si tudi

Novice

Poletna počitniška akcija: Slovenija za mlade

13. Jun 2024
Novice

Vasi se predstavijo

Turistično društvo Laporje
13. Jun 2024
Novice

obvodni kraji

Turistično društvo Šentilj pri Velenju
01. Jun 2024

Pridobite svojo Člansko Kartico

Članska kartica

Prijavite se na naše E-novice

Prijava na e-novice